تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس موضوع )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , سیگار , دخانیات , کشیدن , نکشید , ممنوع , آتش , روشن کردن , افروختن , نیافروزید , ایستادن , ورود افراد , غیر مجاز , متفرقه , ,
DT05-00040-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , کفش , پوتین , کار , بوت , دستکش , گوشی , شیلد , محافظ صورت , از استفاده کنید , ,
DT05-00041-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , کفش , پوتین , کار , بوت , دستکش , گوشی , از استفاده کنید , قبل از تعمیر , تعمیرات , برق , را قطع کنید , شود , ,
DT05-00042-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , خطر , بار های آویزان , مواظب , مراقب باشید , لیفتراک , بریدن , بریدگی , دست , اشیاء تیز , میخ , در پالت , چوب ,
DT05-00043-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , کفش , پوتین , کار , بوت , بار , صحیح بردارید , دستکش , از استفاده کنید , انبار , کنید , درست , ,
DT05-00044-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , عکاسی , عکس برداری , تصویر برداری , ممنوع , ورود , افراد غیر مجاز , متفرقه , دست نزنید , به حفاظ ها ,
DT05-00045-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , خطر , بریدن , بریدگی , دست , اشیاء تیز , قطع انگشت , انگشتان , قطعات , برق گرفتگی , احتیاط ,
DT05-00046-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , عکاسی , عکس برداری , تصویر برداری , ممنوع , ورود , افراد غیر مجاز , متفرقه , دست نزنید , به حفاظ ها , موبایل , تلفن همراه , گوشی , استفاده از , ,
DT05-00047-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , تمام , همه , رخدادها , رویدادها , سرع , فورا , گزارش دهید , خبر , اطلاع , خطوط عابر پیاده , از عبور کنید , تجهیزات , از استفاده کنید , جلیقه , نورتاب , شب نما , ,
DT05-00048-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , سیگار , دخانیات , کشیدن , نکشید , ممنوع , استفاده از , آتش , روشن کردن , افروختن , نیافروزید , ایستادن , ورود , ,
DT05-00049-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , سیگار , دخانیات , کشیدن , نکشید , ممنوع , استفاده از , آتش , روشن کردن , افروختن , نیافروزید , ورود , بدون وسایل ایمنی , تجهیزات , روشن , خاموش , بدون مجوز , ,
DT05-00050-D

مقررات , کارگاه , قانون , قوانین , چندمنظوره , ترکیبی , محدودیت سرعت 10 کیلومتر , لیفتراک , ایستادن زیر بار , ورود بدون وسایل ایمنی , تجهیزات , بدون مجوز , تلفت همراه , موبایل , گوشی , عکاسی , عکسبرداری ,
DT04-00051-D

مقررات , کارگاه , قانون , قوانین , چندمنظوره , ترکیبی , بار , انفجار , منفجر , مواد قابل , آویزان , خطر , هشدار , نشت اسید باتری , لیفتراک , آتش , مواد قابل اشتعال ,
DT04-00052-D

مقررات , کارگاه , قانون , قوانین , چندمنظوره , ترکیبی , بار آویزان , خطر , هشدار , لیفتراک , له شدگی دست , گیر کردن دست و لباس , درگیری , کامیون , تردد , وسایل نقلیه سنگین ,
DT04-00053-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , گوشی , چکمه , پوتین , کفش , ماسک فیلتردار , دستکش , بار , صحیح , بلندکردن , از استفاده کنید , نرده , حفاظ , site , safety ,
DT04-00054-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , ماسک , فیلتردار , گوشی , کفش , پوتین , کار , بوت , دستکش , کمربند ایمنی , هارنس , لایف لاین ,
DT04-00055-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , ماسک , فییلتردار , کفش , پوتین , کار , بوت , بار , صحیح بردارید , لباس , یکسره , کامل , دستکش , شیلد , محافظ , طلق , ,
DT04-00056-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , ماسک , فییلتردار , گوشی , کفش , پوتین , کار , بوت , بار , صحیح بردارید , انبار کنید , کردن , دستکش , ,
DT04-00057-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , ماسک , فییلتردار , گوشی , کفش , پوتین , کار , بوت , دستکش , عینک , محافظ , چشم , تعمیر , افراد مجاز , صورت گیرد , تعمیرات , ,
DT04-00058-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , ماسک , فییلتردار , گوشی , کفش , پوتین , کار , بوت , بار , صحیح بردارید , کردن , دستکش , عینک , چشم , محافظ , ,
DT04-00059-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , ماسک , فییلتردار , کفش , پوتین , کار , بوت , بار , صحیح بردارید , انبار , کنید , دستکش , کپسول , سیلندر , ها , ایستاده , محار , با زنجیر , ,
DT04-00060-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , گیر کردن دست , درگیری , ماشین آلات , برق گرفتگی , خطر , فشار قوی , بار آویزان , لیفتراک , سقوط , مصالح , صدا , زیاد , بلند , آسیب گوش , ,
DT04-00061-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , سطح , داغ , گیر کردن دست , مواد , قابل اشتعال , آتش گیر , بردن , قطع شدن , انگشت , درگیری بدن , ماشین آلات , برق گرفتگی , خطر , فشار قوی , ,
DT04-00062-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , مواد , قابل اشتعال , آتش گیر , گرفتگی , خطر , لیفتراک , افتادن , سکندری , سر , مواظب , مراقب , برخورد , با اشیاء , کپسول , سیلندر , منفجرشدن , انفجار , ,
DT04-00063-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , گیر کردن دست , درگیری , ماشین آلات , خطر , بارهای آویزان , لیفتراک , قطع , انگشت , لباس , سقوط , مصالح , ابزار , سر , برخورد , اشیاء , ,
DT04-00064-D

حمل سرنشین , چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , سرعت , 10 , حداکثر , کیلومتر , سیگار , دخانیات , کشیدن , نکشید , ممنوع , لیفتراک , ایستادن زیر بار , موبایل , تلفن همراه , استفاده از , ایستادن روی , آتش , روشن کردن , افروختن , نیافروزید , ,
DT04-00065-D

 , چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , سرعت , 20 , حداکثر , کیلومتر , سیگار , دخانیات , کشیدن , نکشید , ممنوع , موبایل , تلفن همراه , استفاده از , آتش , روشن کردن , افروختن , نیافروزید , عکاسی , عکس برداری , ورود , افراد غیرمجاز , بدون وسایل ایمنی , ,
DT04-00066-D

حمل سرنشین , چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , سرعت , 10 , حداکثر , کیلومتر , سیگار , دخانیات , کشیدن , نکشید , ممنوع , لیفتراک , ایستادن زیر بار , موبایل , تلفن همراه , استفاده از , ایستادن روی , آتش , روشن کردن , افروختن , نیافروزید , ورود , افراد غیرمجاز , بدون وسایل ایمنی , ,
DT04-00067-D

 , چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , سرعت , 10 , حداکثر , کیلومتر , سیگار , دخانیات , کشیدن , نکشید , ممنوع , لیفتراک , ایستادن زیر بار , موبایل , تلفن همراه , استفاده از , ,
DT04-00068-D

چندمنظوره , ترکیبی , محیط , منطقه , پرخطر , خطر , سقوط , افتادن , ذرات , آتش گیر , قابل اشتعال , Multi , Purpose ,
DT03-00069-D

چندمنظوره , ترکیبی , ورود , نفر , افراد , غیر مجاز , متفرقه , عکاسی , دوربین , عکسبرداری , ممنوع , Multi , Purpose ,
DT05-00070-D

چندمنظوره , ترکیبی , خطر , برق گرفتگی , فشار قوی , مرگ , Multi , Purpose ,
DT05-00071-D

چندمنظوره , ترکیبی , خطر , برق گرفتگی , منطقه پرخطر , محیط , Multi , Purpose ,
DT05-00072-D

چندمنظوره , ترکیبی , انبار , بار , صحیح , بلند کنید , بردارید , سیلندر , کپسول , مهار , ببندید , ایستاده و ایمن , Multi , Purpose ,
DT05-00073-D

چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , چکمه , پوتین , کفش , تعمیر آسانسور , پین نگهدارنده , site , safety ,
DT04-00074-D

چندمنظوره , ترکیبی , خطر , برق گرفتگی , مواد قابل اشتعال , ماده , سطح , سطوح داغ , Multi , Purpose ,
DT04-00075-D

چندمنظوره , ترکیبی , نوار نقاله , روی , وسایل ایمنی , ممنوع , با مجوز , بدون مجوز کار , ایمنی , Multi , Purpose ,
DT04-00076-D

چندمنظوره , ترکیبی , عکاسی , عکسبرداری , دوربین , وسایل ایمنی , ممنوع , با مجوز , بدون مجوز کار , ایمنی , Multi , Purpose ,
DT04-00077-D

حمل سرنشین , چندمنظوره , ترکیبی , ایمنی , ایمن , سرعت , 10 , حداکثر , کیلومتر , ممنوع , لیفتراک , ایستادن زیر بار , ایستادن روی , ,
DT04-00078-D

چندمنظوره , ترکیبی , خطر , تردد , کامیون , ماشین آلات سنگین , لیفتراک , سقوط بار , Multi , Purpose ,
DT04-00079-D