تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس تایپ )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y005-10358-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y005-10359-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y005-10370-A

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y005-10370-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
Y005-10403-A

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
Y005-10403-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y005-10405-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y005-10405-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y005-10411-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y005-10411-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y005-10414-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y005-10414-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y005-10440-A

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y005-10440-C

Entry , تردد , عبور ,
Y005-10447-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y005-10451-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y005-10454-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
Y005-10569-A

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
Y005-10569-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y005-10575-A

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y005-10575-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y005-10584-A

Surface , Hot , گرم , جسم ,
Y005-10584-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y005-10608-A

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y005-10608-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y005-10698-A

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y005-10698-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y005-10728-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y005-10728-C

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
Y005-10729-C

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
Y005-10861-C

 , بارمعلق ,
Y005-11035-A

 , بارمعلق ,
Y005-11035-C

 , دست , گیرافتادن ,
Y005-11289-A

 , دست , گیرافتادن ,
Y005-11289-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
Y005-11517-C

 , به کار نیاندازید ,
Y005-11697-C

 , قطع برق ,
Y005-11698-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
Y005-11699-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y005-11810-A