تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های خطر )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های خطر

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R047-50017-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R043-50018-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R043-50018-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R045-50018-B

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R045-50018-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R047-50018-B

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R047-50018-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R043-50019-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R043-50019-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R045-50019-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R047-50019-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R043-50020-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R043-50020-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R045-50020-B

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R045-50020-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R047-50020-B

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R047-50020-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R043-50021-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R043-50021-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R045-50021-B

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R045-50021-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R047-50021-B

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R047-50021-C

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
R043-50022-A

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
R043-50022-C

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
R045-50022-B

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
R045-50022-C

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
R047-50022-B

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
R047-50022-C

Forklift , لیفتراک ,
R043-50024-A

Forklift , لیفتراک ,
R043-50024-C

Forklift , لیفتراک ,
R045-50024-B

Forklift , لیفتراک ,
R045-50024-C

Forklift , لیفتراک ,
R047-50024-B

Forklift , لیفتراک ,
R047-50024-C

Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R043-50025-A

Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R043-50025-C

Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R045-50025-B

Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R045-50025-C

Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R047-50025-B