تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های خطر )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های خطر

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R047-50025-C

Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز ,
R001-50026-C

Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز ,
R043-50026-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R043-50027-A

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R043-50027-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R045-50027-B

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R045-50027-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R047-50027-B

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R047-50027-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R043-50028-A

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R045-50028-B

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
R047-50028-B

Hose , هوز , شیلنگ , شلنگ ,
R043-50029-A

Hose , هوز , شیلنگ , شلنگ ,
R045-50029-B

Hose , هوز , شیلنگ , شلنگ ,
R047-50029-B

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R001-50034-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R043-50034-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R043-50039-A

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R045-50039-B

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R047-50039-B

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R043-50041-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R043-50041-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R045-50041-B

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R045-50041-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R047-50041-B

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R047-50041-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R043-50042-A

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R043-50042-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R045-50042-B

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R045-50042-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R047-50042-B

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
R047-50042-C

Running , دویدن ,
R001-50043-C

Running , دویدن ,
R043-50043-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
R001-50047-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
R043-50047-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
R001-50048-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
R043-50048-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
R001-50049-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
R043-50049-C