تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های خطر )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های خطر

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
R001-50064-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
R043-50064-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R043-50066-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R043-50066-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R045-50066-B

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R045-50066-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R047-50066-B

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R047-50066-C

Mobile , Extinguisher , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , اطفاء حریق ,
R043-50071-A

Mobile , Extinguisher , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , اطفاء حریق ,
R045-50071-B

Mobile , Extinguisher , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , اطفاء حریق ,
R047-50071-B

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R043-50072-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R043-50072-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R045-50072-B

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R045-50072-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R047-50072-B

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
R047-50072-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R043-50073-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R043-50073-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R045-50073-B

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R045-50073-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R047-50073-B

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R047-50073-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R043-50074-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R043-50074-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R045-50074-B

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R045-50074-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R047-50074-B

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R047-50074-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R043-50075-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R043-50075-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R045-50075-B

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R045-50075-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R047-50075-B

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R047-50075-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
R001-50076-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
R043-50076-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R043-50077-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R043-50077-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R045-50077-B