تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , سمی , اسیدی , ماده , بینایی ,
W012-12392-A

don’t , منع , اجازه دهید ,
Y010-11172-C

Safety , Balance , ترازو , قوانین , امن ,
B057-10372-A

hand , body , risk , cutting down , قطع عضو ,
R063-11809-C

 , بپوشید , پوتین , چکمه , بوت ,
B038-11554-C

microb , part , قسمت , میکروب ,
X316-12138-C

 , سوخته , جمع آوری ,
B100-12327-C

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B024-12264-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G102-12290-A

 , کمرا , فیلمبرداری , ضبط , CCTV ,
Y026-11104-C

 , حفظ , امن , ضروری ,
B063-12435-A

material , ash , alkali , ماده , باز , PH ,
R014-11793-A

Heavy , Plant , Machinery , Operate , Site , کامیون , کارگاه , فعالیت , خطر ,
N044-10731-A

Speed , Limit , don’t , محدودیت , غیرمجاز , ممنوع ,
R065-10768-C

 , میزان , محاسبه , طول , جرم ,
X323-12233-C

 , هد , مواظب , بالای سر , خطر برخورد , خطر ,
N062-11025-C

 , تکان , زیاد , لرزیدن ,
Y068-11493-A

material , fire , flam , risk , blast , brust , انفجار , هشدار , ماده ,
W027-11785-C

push , pull , طرف , سو , دریچه ,
G087-11912-C

don’t , move , rotation , اطراف , گرداندن , ممنوع ,
W027-11711-C

 , پرسنل , راه اندازی , نکنید ,
N026-12418-C

prohibited , salon , safety , ایمنی , تردد , بخش , وسایل ,
Y033-11655-C

radioactive , ray , danger , ساطع , نور , جرقه ,
Y039-11842-C

sodium , hydroxide , naoh ,  , سدیم هیدروکسید , NaOH , خطر ,
W035-11792-A

Push , Open , هل , به بیرون ,
G041-10794-C

 , امن ,
G071-12417-C

 , دودل , اطمینان , دوباره , بررسی , بازرسی , کنید ,
G013-12363-A

Scaffolding , Incomplete , ناتمام , لوله , حفاظ , محافظ , خطر ,
N063-10740-A

Flammable , Gas , هشدار , خطر , شعله , مشتعل , خطر ,
Y016-10120-C

 , سر ,
X254-12226-C

 , کنید , خالی کردن , وسیله نقلیه , ماشین ,
B052-12370-C

Stop , Trucks , توقف , ماشین سنگین ,
R044-10727-B

Fire , Extinguisher , سیلندر , خاموش کننده ,
W018-10259-A

Corrosive , ماده , اکسید , خطر ,
R055-10507-B

dangerous , area , place , toxic , هشدار , مکان , کثیف ,
N021-11796-A

 , واحد ,
X142-12237-C

Safety , Start , Work , ضروری , نکات ایمنی , امن , استارت ,
B100-10736-A

Dogs , هار , وحشی , حیوان , محافظ ,
R014-10585-A

 , نوار , متحرک , آسیب , کشنده ,
Y048-12387-A

 , تعمیرکار ,
X230-12409-C