تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W032-10059-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R049-09989-B

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R013-10348-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
W009-11517-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
Y063-10260-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
W016-12261-A

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
W026-50054-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R055-10301-B

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N018-10204-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N071-10301-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
Y052-10042-C

Children , Play , بازی , کودکان , بچه ها , اطفال ,
N027-10009-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
W032-10001-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N029-09988-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G056-10484-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y001-50080-A

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
R019-10001-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
R019-10202-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R076-09988-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B027-10130-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
N040-10090-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B005-10333-A

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
Y030-10003-C

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B053-10229-C

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
Y018-10270-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
W027-10081-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R052-10030-B

Death  , مرگ ,
W009-10077-A

ppe , لوازم ایمنی ,
B061-12265-A

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R013-09986-A

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
N063-10221-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N053-10071-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W010-10025-A

Running , دویدن ,
Y075-10073-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B063-10339-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
R078-10091-C

 , پرمیت , مجوز ,
W016-12281-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y069-10278-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R017-10086-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W009-10164-A