تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس تایپ )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
Y005-10149-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y005-10200-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y005-10200-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y005-10201-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y005-10201-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y005-10202-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y005-10202-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y005-10203-A

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y005-10203-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y005-10204-A

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y005-10204-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y005-10205-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
Y005-10205-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y005-10206-A

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y005-10206-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y005-10207-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
Y005-10207-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
Y005-10209-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
Y005-10210-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
Y005-10210-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y005-10211-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
Y005-10212-A

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
Y005-10212-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
Y005-10213-A

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
Y005-10213-C

Caution , احتیاط ,
Y005-10214-A

Caution , احتیاط ,
Y005-10214-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y005-10215-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y005-10215-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y005-10216-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y005-10216-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
Y005-10217-A

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
Y005-10217-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
Y005-10218-A

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
Y005-10218-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y005-10219-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y005-10219-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y005-10220-A

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y005-10220-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y005-10221-A