تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های الزام آور )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های الزام آور

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B043-50015-A

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B043-50015-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B045-50015-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B047-50015-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B001-50023-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B043-50023-A

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B043-50023-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B045-50023-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B047-50023-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B001-50030-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B043-50030-A

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B043-50030-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B045-50030-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B047-50030-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B001-50031-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B043-50031-A

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B043-50031-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B045-50031-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
B047-50031-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B001-50032-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B043-50032-A

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B043-50032-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B045-50032-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B047-50032-C

Keep Shut , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B001-50033-C

Keep Shut , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B043-50033-A

Keep Shut , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B043-50033-C

Keep Shut , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B045-50033-C

Keep Shut , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B047-50033-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B001-50044-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B043-50044-A

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B043-50044-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B045-50044-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B047-50044-C

کلاه , سر , مو , کلاه , سر , مو ,
B001-50065-C

کلاه , سر , مو , کلاه , سر , مو ,
B043-50065-A

کلاه , سر , مو , کلاه , سر , مو ,
B043-50065-C

کلاه , سر , مو , کلاه , سر , مو ,
B045-50065-C

کلاه , سر , مو , کلاه , سر , مو ,
B047-50065-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
B001-50067-C