تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های هشدار دهنده )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های هشدار دهنده

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N043-50080-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N045-50080-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N045-50080-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N047-50080-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N047-50080-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
N043-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
N045-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
N047-50086-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
N043-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
N045-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
N047-50087-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
N043-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
N045-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
N047-50088-C