تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های خطر )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های خطر

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , کانوایر , دوار ,
R078-12302-C

Danger , خطر , اخطار ,
R043-50001-A

Danger , خطر , اخطار ,
R043-50001-C

Danger , خطر , اخطار ,
R045-50001-B

Danger , خطر , اخطار ,
R045-50001-C

Danger , خطر , اخطار ,
R047-50001-B

Danger , خطر , اخطار ,
R047-50001-C

Parking , Park , پارک , پارکینک ,
R001-50003-C

Parking , Park , پارک , پارکینک ,
R043-50003-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
R001-50004-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
R043-50004-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R001-50007-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R043-50007-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R043-50008-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R043-50008-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R045-50008-B

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R045-50008-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R047-50008-B

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R047-50008-C

Prohibited , ممنوع ,
R001-50010-C

Prohibited , ممنوع ,
R043-50010-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R043-50011-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R043-50011-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R045-50011-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R045-50011-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R047-50011-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R047-50011-C

Stop , ایست ,
R001-50012-C

Stop , ایست ,
R043-50012-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R043-50013-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R043-50013-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R045-50013-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R045-50013-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R047-50013-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R047-50013-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R043-50017-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R043-50017-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R045-50017-B

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R045-50017-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R047-50017-B