تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y063-10225-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر هوای فشرده

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,