تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G036-10491-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استعمال دخانیات مجاز

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,