تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B013-09987-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی حفظ نظم و انضباط محیطی الزامی است

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,