تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60027-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع

راهنمایی , رانندگی , فاصله , 70 , هفتاد ,