تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60032-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 30 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 30 , سی ,