تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60039-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 100 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 100 , صد ,