تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60033-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 40 , چهل ,