تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R053-10350-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر انفجار و آتش سوزی

x , انفجار , شعله ,