تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60041-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 120 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 120 , یکصد و بیست ,