تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60045-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی گردش به راست ممنوع

راهنمایی , رانندگی , گردش , راست ,