تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60064-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی توقف(پارک) ممنوع

راهنمایی , رانندگی , توقف , پارک ,