تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60065-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی توقف مطلقا" ممنوع

راهنمایی , رانندگی , توقف , پارک ,