تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60067-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

راهنمایی , رانندگی , توقف , پارک , زوج ,