تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60069-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط عبور به راست مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , راست ,