تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60075-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط مستقیم و گردش به چپ مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , چپ , گردش , دورزدن , مستقیم ,