تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60080-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی فقط عبور دوچرخه مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , دوچرخه ,