تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N018-10324-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هر گونه ایجاد حرارت ممنوع

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,