تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10208-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی پوشیدن کلاه ایمنی در این مکان در همه ساعات الزامی است

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,