تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W011-10207-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سقف شکننده

Fragile , Roof , بام , شکستن ,