تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N011-10240-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ورود افراد غیر مجاز ممنوع

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,