تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W012-10301-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر آتش سوزی

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,