تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G033-12246-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کلید قطع اضطراری

Stop , خاموش ,