تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10088-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری در این سالن اکیداً ممنوع است

 , فیلم , عکس , عکسبرداری , فیلمبرداری , سالن ,