تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10207-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سقف شکننده

Fragile , Roof , بام , شکستن ,