تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10218-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سطح لغزنده

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,