تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y056-10015-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,