تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R075-11289-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گیر کردن انگشتان

 , دست , گیرافتادن ,