تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y071-10077-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر مرگ

Death  , مرگ ,