تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y047-50057-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بار معلق

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,