تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G063-10275-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سیستم تنفسی

Breathing , Apparatus , ماسک ,