تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R069-12282-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گیر کردن دست و لباس

 , درگیری , آستین ,