تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10252-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی گاز تحت فشار

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,