تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10278-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گیر کردن در قطعات متحرک

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,