تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-10357-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی آتش افروختن ممنوع

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,