تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W012-12263-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطعات تیز و برنده

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,