تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10305-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول تحت فشار

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,