تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10350-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر انفجار و آتش سوزی

x , انفجار , شعله ,