تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10359-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی روشن کردن شعله، سیگار و کبریت ممنوع

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,