تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R071-10278-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گیر کردن در قطعات متحرک

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,